Baba's 11 Vachans

1. Whoever steps on the soil of Shirdi,will cease to suffer
2. Who so ever climbs the steps of my Samadhi,will loose all his sorrows
3. Even as I shed this body,I will always be there for the devotee
4. My Samadhi will answer your prayers,have faith in me
5. I will always be immortal for you
6. Those who surrender to me,will evolve and progress
7. Those who see me with love,so also will I see them
8. I will carry your burden,this is my promise to you
9. Those who seek my help,I will help them
10. Whoever becomes one with me,I will forever be indebted to him
11. Whoever takes my name,will receive my grace

 

 

शिरडीस ज्याचे लागतील पाय।  टळती अपाय सर्व त्याचे ॥1॥
माझ्या समाधीची पायरी चढेल॥दुःख हे हरेल सर्व त्याचे॥2॥
जरी हे शरीर गेलो मी टाकून ॥ तरी  मी धावेन भक्तासाठी ॥3॥
नवसास  माझी पावेल समाधी॥धरा द्रढ बुद्धी माझ्या ठायी ॥4॥
नित्य मी जिवंत जाणा हेंची सत्य॥ नित्य घ्या प्रचीत अनुभवे ॥5॥
शरण मज आला आणि वाया गेला॥ दाखवा दाखवा ऐसा कोणी ॥6॥
जो जो मज भजे जैशा जैशा भावे॥ तैसा तैसा पावे मीही त्यासी ॥7॥
तुमचा मी भार वाहीन सर्वथा ॥ नव्हे हें अन्यथा वचन माझे ॥8॥
जाणा येथे आहे सहाय्य सर्वांस॥ मागे जे जे त्यास ते ते लाभे ॥9॥
माझा जो जाहला काया वाचा मनीं ॥ तयाचा मी ऋणी सर्वकाळ ॥10॥
साई म्हणे तोचि , तोचि झाला धन्य॥ झाला जो अनन्य माझ्या पायी ॥11॥